Stacks Image 11
Logon

Stacks Image 7

Disclaimer voor www.andre-amkreutz.nl o.g.v. van de AVG

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.andre-amkreutz.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door André Amkreutz.
In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op de website wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van André Amkreutz is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij André Amkreutz.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op de website www.andre-amkreutz.nl, staan, geldt dat gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met André Amkreutz te mogen claimen of te veronderstellen. André Amkreutz streeft naar een zo actueel mogelijke website.

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan hij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling is aan André Amkreutz voorbehouden. André Amkreutz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar hij via hyperlinks verwijst.

Databescherming

De bescherming van persoonsgegevens wordt door André Amkreutz zeer serieus genomen. Op geen enkele wijze zullen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking gesteld worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.andre-amkreutz.nl op deze pagina.